Đảm bảo an toàn các công trình tháp truyền thông
Toàn cảnh hội nghị.

Theo thống kê, rà soát, toàn tỉnh hiện có trên 1.600 công trình tháp truyền thông, gồm: trên 1.500 công trình tháp truyền thông phát sóng thông tin di động của các doanh nghiệp viễn thông và 109 công trình tháp truyền thông phát thanh, truyền thông do Đài PT-TH Thái Nguyên tỉnh, UBND cấp huyện, thành phố, thị xã và UBND cấp xã quản lý. Về cơ bản các công trình đều được kiểm tra và thực hiện các biện pháp bảo trì, bảo dưỡng, tuy nhiên, qua đánh giá, có 51 công trình chưa được bảo trì theo quy định, 7 công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác.

Trước thực trạng đó, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan chức năng nhắc nhở các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng thực hiện nghiêm túc công tác kiểm định, đánh giá chất lượng, khắc phục tồn tại và thực hiện công tác bảo trì thường xuyên; các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng Kế hoạch và có biện pháp tháo dỡ các công trình không còn sử dụng, gây mất an toàn theo quy định, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các công trình. Các ý kiến đề xuất về kinh phí thực hiện và các nội dung liên quan khác sẽ được Sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết./.