Đại Từ: Quyết tâm xây dựng thành công huyện nông thôn mới trong năm 2023
Nông thôn mới Đại Từ.

Theo báo cáo đến hết năm 2022, huyện đã đạt 6/9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới; có 26/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đại Từ quyết tâm hoàn thành huyện nông thôn mới.

Để đạt được mục tiêu này, huyện chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM; các xã được công nhận đạt xã NTM nhưng chưa đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt chuẩn theo yêu cầu; các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn sẽ tiến hành lập, hoàn thiện hồ sơ minh chứng, đối với các xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu hoàn thiện hồ sơ xong trước 10/5/2023; hoàn thiện hồ sơ huyện NTM xong trong tháng 6/2023.