1. Lịch tiếp công dân:

- Giám đốc Đài PT-TH Thái Nguyên tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ 6 của tuần thứ 4 hằng tháng về các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của Đài PT-TH Thái Nguyên; nếu ngày tiếp công dân của Giám đốc trùng vào ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc liền kề tiếp theo;

Phòng Bạn nghe đài và xem truyền hình phối hợp với phòng Tổ chức Hành chính thường trực tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính các ngày làm việc (và trong ngày Lễ, Tết) theo quy định; Các phòng thuộc Đài PT-TH Thái Nguyên có trách nhiệm phối hợp, tham gia tiếp công dân cùng Giám đốc và bộ phận thường trực khi có yêu cầu.

2. Thời gian tiếp công dân: Trong giờ hành chính các ngày làm việc, cụ thể:

- Mùa hè:

+ Buổi sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

+ Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

- Mùa đông:

+ Buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

+ Buổi chiều: từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

3. Địa điểm tiếp công dân: Phòng tiếp công dân của Đài PT-TH Thái Nguyên; địa chỉ số: 226 đường Bến Oánh, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Đài PT-TH Thái Nguyên trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân được biết.

Đài PT-TH Thái Nguyên thông báo Lịch tiếp công dân năm 2023