e magazine
Đại hội XX: Thảo luận, đóng góp ý kiến các chỉ tiêu quan trọng nhiệm kỳ 2020-2025

13/10/2020 13:17

TNTV - Trong chương trình làm việc sáng 13/10, Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên dành thời gian thảo luận tại Tổ tập trung vào các nội dung: Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số hình ảnh tại 8 tổ thảo luận, ngày làm việc 13/10/2020 Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội XX: Thảo luận, đóng góp ý kiến các chỉ tiêu quan trọng nhiệm kỳ 2020-2025
Tại tổ thảo luận số 2, các chỉ tiêu, định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh trong 5 năm tới dành được nhiều sự quan tâm
Đại hội XX: Thảo luận, đóng góp ý kiến các chỉ tiêu quan trọng nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội XX: Thảo luận, đóng góp ý kiến các chỉ tiêu quan trọng nhiệm kỳ 2020-2025
Tổ thảo luận số 07 do đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 chủ trì
Đại hội XX: Thảo luận, đóng góp ý kiến các chỉ tiêu quan trọng nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội XX: Thảo luận, đóng góp ý kiến các chỉ tiêu quan trọng nhiệm kỳ 2020-2025
Tổ thảo luận số 04 do đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 chủ trì
Đại hội XX: Thảo luận, đóng góp ý kiến các chỉ tiêu quan trọng nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội XX: Thảo luận, đóng góp ý kiến các chỉ tiêu quan trọng nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Lê Quang Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Đại hội XX: Thảo luận, đóng góp ý kiến các chỉ tiêu quan trọng nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội XX: Thảo luận, đóng góp ý kiến các chỉ tiêu quan trọng nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội XX: Thảo luận, đóng góp ý kiến các chỉ tiêu quan trọng nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội XX: Thảo luận, đóng góp ý kiến các chỉ tiêu quan trọng nhiệm kỳ 2020-2025
Lĩnh vực giáo dục đào tạo với nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ cần hoàn thành và phấn đấu trong 5 năm tới
Đại hội XX: Thảo luận, đóng góp ý kiến các chỉ tiêu quan trọng nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội XX: Thảo luận, đóng góp ý kiến các chỉ tiêu quan trọng nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội XX: Thảo luận, đóng góp ý kiến các chỉ tiêu quan trọng nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội XX: Thảo luận, đóng góp ý kiến các chỉ tiêu quan trọng nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội XX: Thảo luận, đóng góp ý kiến các chỉ tiêu quan trọng nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội XX: Thảo luận, đóng góp ý kiến các chỉ tiêu quan trọng nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội XX: Thảo luận, đóng góp ý kiến các chỉ tiêu quan trọng nhiệm kỳ 2020-2025