Nhiệm kỳ vừa qua, các chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chính trị đã được Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 5 năm, nhà trường đã mở 211 lớp với trên 14 nghìn lượt học viên, bao gồm nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Nhà trường đã hoàn thành 26 đề tài khoa học, trong đó có 1 đề tài khoa học cấp tỉnh, 25 đề tài khoa học cấp cơ sở và tổ chức hàng chục hội thảo khoa học cấp trường; công tác phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu; 100% đoàn thể quần chúng đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở vững mạnh”.

dai hoi dang bo truong chinh tri tinh thai nguyen lan thu x nhiem ky 2020 2025
Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh xác định đổi mới đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tiếp tục phối hợp có hiệu quả với các đảng bộ, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh để chủ động trong xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn. Bên cạnh đó, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng với mục tiêu “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 09 đồng chí./.