Đại hội Hội Sinh viên Trường Đại học Y - Dược
Đại hội lần thứ XIII, Hội Sinh viên Trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên)

Hội gồm 6 Liên chi hội và 20 Câu lạc bộ, Đội trực thuộc. Năm học 2022-2023, Hội có trên 5.600 hội viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác hội và phong trào sinh viên đạt nhiều kết quả quan trọng như: 100% sinh viên xếp loại rèn luyện tốt và khá, không có hội viên xếp loại rèn luyện trung bình; Số hội viên ưu tú được học lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng mỗi năm ít nhất 220 hội viên. Hội Sinh viên trường là đơn vị vững mạnh và được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khen thưởng.

Đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023 - 2025, như tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào Sinh viên 5 tốt và Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh; chăm lo bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt cho hội viên góp phần phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.