dai hoi dai bieu dang bo cuc thue thai nguyen lan thu x nhiem ky 2020 2025
Đảng bộ Cục thuế tỉnh sẽ tiếp tục năng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ Cục thuế Thái Nguyên hiện có 410 đảng viên sinh hoạt tại 12 chi, đảng bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong việc tham mưu với tỉnh về quản lý thu ngân sách trên địa bàn, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đồng thời, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách được Bộ Tài chính, Tổng cục thuế và tỉnh giao. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được tăng cường; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng quy định. Đảng bộ Cục thuế liên tục được là hoàn thành xất sắc nhiệm vụ và đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Cục thuế sẽ tiếp tục năng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tinh gọn tổ chức bộ máy nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; phát huy tinh thàn đoàn kết, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; cải cách hành chính, thu hút vốn đầu tư, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững./.