Đại học Thái Nguyên biểu dương các nhà khoa học tiêu biểu
Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế đã được khen thưởng.

Trong năm, Đại học Thái Nguyên đã triển khai thực hiện 37 đề tài KHCN cấp Quốc gia, 62 đề tài cấp Bộ, 14 đề tài cấp Đại học, hơn 700 đề tài cấp cơ sở. Về hoạt động đối ngoại, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, công tác hợp tác quốc tế dược những thành quả tích cực như: Mở mới chương trình liên kết; phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận, quản lý tốt người nước ngoài đến công tác và học tập tại ĐHTN; cũng như đưa nhều cán bộ, giảng viên và sinh viên đi công tác, học tập ở nước ngoài.

Năm 2022, ĐHTN sẽ xây dựng định hướng nghiên cứu trọng tâm nhằm giải quyết nhũng vấn để cấp bách và thiết thực cho vùng, nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các địa phương; chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác có uy tín, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về đào tạo và khoa học - công nghệ, tăng cường trao đổi giảng viên và sinh viên, tích cực tìm kiếm các chương trình, dự án hợp tác quốc tế.