Thực hiện Công văn số 4068/BGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai mô hình trường học mới từ năm học 2016 - 2017, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã; các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ hướng dẫn tại văn bản nêu trên triển khai thực hiện việc áp dụng mô hình trường học mới từ năm học 2016 – 2017 nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới giáo dục, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong phụ huynh học sinh và dư luận xã hội về việc triển khai mô hình trường học mới.

(có bản photocopy Công văn số 4068/BGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi kèm theo)

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan, các địa phương tổ chức thực hiện./.

Tài liệu đính kèm