Công tác giáo dục lý luận chính trị: Linh hoạt, hiệu quả
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn, giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022

Theo đánh giá, năm 2021 công tác Lý luận chính trị (LLCT) đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị; linh hoạt, kịp thời tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng. Đối với tỉnh Thái Nguyên, Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, trung tâm chính trị cấp huyện đã chủ động triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng LLCT. Riêng trong quý 1/2022 các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức 70 lớp bồi dưỡng, đào tạo cho trên 4.600 học viên.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đã thảo luận, trao đổi về thuận lợi, khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giáo dục LLCT tại địa phương, cơ sở.

Trước đó, các đại biểu đã được tập huấn, phổ biến tài liệu bồi dưỡng LLCT điều chỉnh, bổ sung theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; hướng dẫn xây dựng nội dung và tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ sở.