Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu
Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu
Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu