Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế hợp tác, Hợp tác xã
Trực tuyến diễn đàn kinh tế hợp tác, HTX năm 2022.

Diễn đàn có chủ đề: Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế hợp tác, HTX trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Việc tổ chức Diễn đàn nhằm truyền tải thông điệp quan trọng của tinh thần đổi mới, sáng tạo, đột phá đối với mô hình kinh tế tập thể, trong đó yêu cầu cần thiết là phải thay đổi tư duy nhận thức và hành động để thay đổi phương thức hoạt động, quản lý sự thay đổi gắn với chuyển đổi số để tạo ra những giá trị mới, chuyển đổi mô hình kinh tế tập thể một cách linh hoạt, phù hợp đạt hiệu quả cao, tiết giảm chi phí, tối ưu và tăng nguồn lực cho sự phát triển.

Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế hợp tác, Hợp tác xã
Điểm cầu Thái Nguyên.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, thời gian qua, sự phát triển của kinh tế tập thể mà nòng cốt là các tổ chức hợp tác, HTX đã tạo ra những đóng góp quan trọng đến kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh. Thực hiện Nghị quyết số 20, Tỉnh uỷ Thái Nguyên đã ban hành Chương trình hành động trong đó, xác định mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh có khoảng 5.000 tổ hợp tác với 77.000 thành viên, 1.000 HTX với 35.000 thành viên và 6 Liên hiệp HTX với 30 thành viên; tỷ lệ tổ chức kinh tế tập thể đạt loại tốt, khá trên 60%, trong đó ít nhất 50% tham gia liên kết theo chuỗi giá trị; Có trên 100 HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đến 2045, thu hút tối thiểu 20% dân số tham gia các tổ chức kinh tế tập thể; các tổ chức kinh tế tập thể đều áp dụng công nghệ, nhất là chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; cùng hệ thống các giải pháp triển khai thực hiện.

Sau Diễn đàn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Chính phủ sẽ xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để làm cơ sở đôn đốc, giám sát các bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa được những giải pháp đã được thống nhất và thực hiện các nhiệm vụ phát triển HTX gắn với thực hiện Nghị quyết số 20.