Chia sẻ khó khăn với phụ huynh khi tăng học phí
Phiên họp thứ 13 UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ban ngành địa phương, nhất là người đứng đầu tăng cường dự báo tình hình để tiếp tục chủ động chỉ đạo, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022, đồng thời rà soát, bổ sung những giải pháp thiết thực cụ thể, phù hợp với ngành, địa phương phấn đấu hoàn thành hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2022, cũng như thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch. Đồng chí cũng yêu cầu các cấp ngành tập trung hỗ trợ để huyện Định Hóa hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.