Chủ động dự báo tình hình để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Phiên họp thứ 13 UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu tăng cường dự báo tình hình để tiếp tục chủ động chỉ đạo, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ, trong triển khai thực hiện giải pháp phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2022, đồng thời rà soát, bổ sung những giải pháp thiết thực cụ thể, phù hợp với ngành địa phương, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2022, cũng như thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách cụ thể kinh tế xã hội sau đại dịch. Đồng chí cũng yêu cầu các cấp, ngành tập trung hỗ trợ để Định Hoá hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với các nội dung xin ý kiến Thường trực, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và trình tại kỳ họp HĐND thời gian tới. Đồng chí giao các ngành chuyên môn chủ động tham mưu xây dựng, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh theo quy định, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước theo thẩm quyền.