Cần có cơ chế thúc đẩy phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

21/11/2020 16:08
Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là sản phẩm do các cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất, có chất lượng, giá trị sử dụng cao; có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường; giải quyết việc làm cho người lao động và thỏa mãn yêu cầu về bảo vệ môi trường. Tại Thái Nguyên, các sản phẩm này đã từng bước khẳng định được thương hiệu và đáp ứng được nhu cầu thị trường, tuy nhiên số lượng các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh vẫn còn hạn chế.