Cán bộ, đảng viên quan tâm, nghiên cứu nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Qua hơn 35 năm đổi mới và hơn 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Ðảng đã đạt được những thành tựu rất quan trọng. Tuy nhiên, trong cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn còn những hạn chế, bất cập, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, quản lý và bảo vệ đất nước trong tình hình mới. Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam được xây dựng trên tinh thần của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, do Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; thực hiện nhất quán nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhiều điểm mới trong các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được cán bộ, đảng viên đồng tình, đánh giá cao.

Tiến sỹ Lưu Bình Dương - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết: "Các Nghị quyết trước đã nói đến kiểm soát quyền lực, nhưng kiểm soát lần này Trung ương nhấn mạnh là kiểm soát có hiệu quả chứ không chung chung nữa, vậy thì phải bàn thế nào là hiệu quả như Tổng Bí thư đã nói trong quá trình công tác không có việc quyền anh, quyền tôi, mà đây là quyền lực của nhân dân, do nhân dân, và những người lãnh đạo thực hiện quyền lực nhân dân giao, đây là điểm trọng tâm mà lần này đi sâu hơn".

Luật sư Phan Hiến, Trưởng VP Luật sư Quyết Thắng thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Đây là điểm mới, một số tư tưởng, quan điểm mới của Đảng thể hiện bản chất, cũng như Nhà nước pháp quyền XHCN trong giai đoạn mới có những đặc trưng tương đối mới so với lí luận ban đầu về CNXH, thì Đảng ta đã phát triển theo đúng con đường cách mạng Việt Nam mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn".

Đánh giá việc đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, những năm qua đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực cầm quyền, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Ðảng. Tuy nhiên, đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hệ thống chính trị vẫn còn những hạn chế. Nghị quyết số 28, ngày 17/11/2022, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Ðảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Việc ban hành vào thời điểm này là rất cần thiết và kịp thời, đáp ứng tình hình hiện nay; nhất là tiếp tục khẳng định những quan điểm của Đảng về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Trường Kháng - Ban Chủ nhiệm CLB Hưu trí Thái Nguyên cho biết: "Vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bản chất là vấn đề công tác cán bộ, như đồng chí Tổng Bí thư từng nói: Nếu anh không làm được thì anh đứng sang 1 bên để người khác làm chứ đừng cản trở con đường đi, do vậy hé lộ ra 1 quan điểm để đổi mới cán bộ, tước khi đặt vấn đề kỷ luật, cách chức.. thì trước hết người cán bộ phải có 1 văn hoá là văn hoá từ chức, khi anh nhận chức, anh hứa hẹn, đó là văn hoá, nhưng khi anh không đảm nhiệm được, hoặc anh bắt đầu cảm thấy có dấu hiệu thoái hoá, biến chất thì chủ động từ chức. Và tôi cho đây là điểm rất mới".

Ông Phan Bá Đào - Bí thư Chi bộ TDP 5, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên cho biết: "Công tác cán bộ của Đảng ta chỉ đạo trong thời gian gần đây, và đặc biệt là Hội nghị Trung ương 6 vừa rồi, thì tôi thấy rằng đây là một quyết sách hết sức kịp thời, đảm bảo cho công việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, vận hành của Nhà nước được thông suốt".

Cán bộ, đảng viên quan tâm, nghiên cứu nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 6.

Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu tại Hội nghị Trung ương 6: Hầu hết các vấn đề cần bàn và quyết định đều rất cơ bản, quan trọng, nhưng cũng rất khó, phức tạp và nhạy cảm. Nhiều vấn đề đã có chủ trương, chính sách và đã được tiến hành từ lâu nhưng đến nay, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, cần tiếp tục được thực hiện ở tầm mức mới với những quyết tâm mới, quyết sách mới, nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới. Với những kết quả Hội nghị Trung ương 6 mang lại đã đang và sẽ tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay.