Bồi dưỡng Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức
Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 3 ngày, học viên được truyền đạt 5 chuyên đề cơ bản về: Một số nhiệm vụ trọng tâm về ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính tại UBND cấp huyện, cấp xã; triển khai Nghị định số 30 của Chính phủ về công tác văn thư; quy trình nghiệp vụ tạo lập, lưu hồ sơ công việc điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành; cài đặt, cấu hình, ký số cho văn bản điện tử và xử lý các lỗi kỹ thuật thường gặp; khai thác hệ thống dịch vụ công và hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Thái Nguyên./.