Bổ sung Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình vào Quy hoạch tổng thể của quốc gia
Một góc Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình

Tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo, quy mô diện tích, vị trí đề xuất bổ sung Khu CNTT tập trung Yên Bình vào Quy hoạch tổng thể nêu trên, bảo đảm phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật hiện hành. Phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư dự án và xây dựng hồ sơ đề án thành lập Khu CNTT tập trung Yên Bình - giai đoạn 1 theo đúng quy mô, diện tích được phê duyệt theo quy hoạch.

Về việc bổ sung Khu CNTT tập trung Yên Bình - giai đoạn 2 với quy mô 345,82ha vào Quy hoạch tổng thể nêu trên sẽ được báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả thực hiện của giai đoạn 1 và căn cứ vào các quy hoạch chung của địa phương cũng như ngành Thông tin - Truyền thông./.