Bế mạc Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm và chất lượng. Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND và các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã khẩn trương tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến của đại biểu, để HĐND tỉnh xem xét, biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất cao 31 Nghị quyết.

Các nghị quyết được thông qua có ý nghĩa rất quan trọng, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh, các cấp, các ngành chủ động huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2023 và những năm tiếp theo.

Để các Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp HĐND tỉnh các cơ quan của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung trọng điểm.

Bế mạc Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: "Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, thực hiện nghiêm túc những kiến nghị đã được chỉ ra trong báo cáo kết quả giám sát về công tác quản lý nhà nước về đất đai, giai đoạn 2019-2021. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị đã được chất vấn và giải trình tại kỳ họp, thực hiện đầy đủ các cam kết tại phiên giải trình và phiên chất vấn".

Đồng chí cũng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật, giám sát kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh và các ý kiến cam kết của các cơ quan quản lý nhà nước và người đứng đầu các sở, ban, ngành qua giải trình và chất vấn để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2023.

Đề nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh trong việc chuẩn bị nội dung, kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp, đồng thời tích cực vận động Nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Thành công của Kỳ họp tiếp tục tạo điều kiện và là tiền đề thuận lợi cho một nhiệm kỳ với tinh thần đổi mới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương./.