Bế mạc Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm và chất lượng. Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND và các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã khẩn trương tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến của đại biểu, để HĐND tỉnh xem xét, biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất cao 19 nghị quyết. Trong đó có những nội dung quan trọng, tác động sâu rộng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian trước mắt và những năm tiếp theo như: Các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và một số chính sách đặc thù đã được HĐND tỉnh thông qua.

Để các Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp HĐND tỉnh các cơ quan của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm. Đồng chí nhấn mạnh: "Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện tốt các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, nâng cao trách nhiệm, thường xuyên giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nghị quyết để phát huy những mặt tích cực và kịp thời, có giải pháp khắc phục những bất cập, hạn chế trong thực tiễn. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh bằng các hình thức phù hợp báo cáo kết quả kỳ họp; tuyên truyền các nghị quyết của HĐND tỉnh đến các bậc cử tri và toàn thể nhân dân; đồng thời, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nghị quyết, các đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của các cử tri; tích cực giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cử tri, nhân dân".

Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh trong việc chuẩn bị nội dung, kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp; đồng thời, tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh. UBND tỉnh và các ngành, địa phương có liên quan căn cứ vào Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2022 để tập trung chuẩn bị kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định của luật, bảo đảm chất lượng các nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh dự kiến sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 7.

Thành công của kỳ họp tiếp tục tạo điều kiện và là tiền đề thuận lợi cho một nhiệm kỳ với tinh thần đổi mới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương./.