Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, khóa 6
Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính, khóa 6.

Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính khóa 6, gồm 82 học viên là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ Khối được trang bị kiến thức trong Chương trình Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính do Học viện chính trị hành chính quốc gia Hồ Chí Minh quy định, nội dung đào tạo gồm 6 phần học. Kết thúc khóa học, 82 học viên đã hoàn thành chương trình, đủ điều kiện được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp. Trong đó, 3 học viên đạt loại giỏi./.