Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 3 khóa 107
Trao chứng nhận hoàn thành Chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 cho các học viên.

Tham gia khóa học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 có 62 cán bộ thuộc các xã, phường, thị trấn; sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian từ 28/9 đến 13/10, các học viên đã được nghiên cứu 16 chuyên đề: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng; nhận thức mới về Chiến lược “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh…

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên nâng cao năng lực, trình độ, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc. Kết thúc khóa học, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh đã trao chứng nhận hoàn thành Chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 cho các học viên./.