Mục tiêu và yêu cầu chung của kế hoạch nhằm:

1. Mục tiêu

- Góp phần bảo đảm vận chuyển, cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thiết lập các điểm tập kết, bố trí các điểm trung chuyển, phân phối hàng hóa thiết yếu (cố định, lưu động) có kiểm soát an toàn dịch bệnh nhằm bảo đảm nguồn cung và phân phối kịp thời cho người dân.

2. Yêu cầu chung

- Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các bên để triển khai kế hoạch: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; các sở, ban, ngành, huyện, xã thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các doanh nghiệp bưu chính lớn để triển khai thực hiện kế hoạch.

- Làm tốt công tác truyền thông, thông tin về kế hoạch trên mọi phương tiện thông tin: báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin cơ sở, các nền tảng số, mạng xã hội.