Báo cáo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 4, khóa XIII
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên

Tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên Giáo Trung ương đã báo cáo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Tại hội nghị lần này, Trung ương thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương; kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên Giáo Trung ương nhấn mạnh những điểm mới, nhất là những giải pháp có tính đột phá trong nhiệm kỳ này đối với việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Về kinh tế - xã hội, Ban Chấp hành Trung ương đồng tình với mục tiêu tổng quát, những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của năm 2022 do Ban cán sự đảng Chính phủ đề xuất. Đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát, tính toán kỹ lưỡng các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để trình Quốc hội xem xét, quyết định, bảo đảm đáp ứng yêu cầu tiếp tục phòng, chống, có hiệu quả dịch bệnh COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Định hướng trong thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền ý nghĩa, vai trò của hội nghị. Nhất là bám sát ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc và bế mạc hội nghị. Trong đó nhấn mạnh, những nội dung được Ban chấp hành Trung ương đưa ra xem xét, quyết định tại hội nghị này có ý nghĩa rất quan trọng, là một bước cụ thể hóa sớm và kịp thời để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.