Ban Văn hoá Xã hội - HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết
Hội nghị thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trước khi trình tại kỳ họp Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khoá XIV.

Theo đó, Ban Văn hoá - Xã hội được Thường trực HĐND tỉnh phân công thẩm tra 9 báo cáo, tờ trình, dự thảo NQ, phối hợp với các ban HĐND tỉnh thẩm tra 10 nội dung khác. Trong đó đáng chú ý là một số tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến quy định mức chi, nội dung chi trong lĩnh vực giáo dục, bảo hiểm xã hội và thể dục thể thao.

Tại hội nghị các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình do các cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh chuẩn bị trình tại kỳ họp, đại biểu cho rằng quá trình chuẩn bị nội dung đã đánh giá sát tình hình, thực trạng, nguyên nhân và hệ thống giải pháp ở từng lĩnh vực, phù hợp với yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn, có tác động trực tiếp đến sự phát triển KT-XH nói chung, lĩnh vực VH-XH rói riêng.

Các đại biểu cũng đề nghị các cơ quan tham mưu giải trình, làm rõ đồng thời tiếp thu, bổ sung một số vấn đề cho phù hợp với định hướng chung và các quy định pháp luật có liên quan. Trong đó chú ý làm rõ các căn cứ về tính hợp hiến, hợp pháp, sự cần thiết phải ban hành các Nghị quyết, tính tác động, ảnh hưởng của các Nghị quyết này đến công tác điều hành, triển khai thực hiện của các ngành, địa phương. Làm rõ việc tính toán, cân đối các nguồn lực, đặc biệt là nguồn Nhân lực và kinh phí phù hợp với điều kiện thực tế về Ngân sách của tỉnh không chỉ trong năm 2023 mà cả giai đoạn tiếp theo. Lưu ý đối với việc quy định các mức thu trong lĩnh vực giáo dục cần cân nhắc và phân theo vùng quy định mức thu cho phù hợp với bối cảnh KT-XH của mỗi địa phương. Bên cạnh đó các đại biểu cũng đã góp ý cụ thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung vào các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trong lĩnh vực Giáo dục, Văn hoá, Thể thao, Du lịch, BHXH, Y tế.

Trên cơ sở giải trình, làm rõ nội dung đại biểu đề nghị của các cơ quan tham mưu. Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo HĐND tỉnh và UBND tỉnh đề nghị cơ quan chuyên môn tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của Đại biểu, tổng hợp, hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trước khi trình Kỳ hợp thứ 10 xem xét, quyết định.