Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Phú Bình
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, Huyện ủy Phú Bình đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên giáo góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Trong đó, Phú Bình đã có nhiều cách làm hay, đổi mới cả về nội dung, hình thức trong công tác thông tin, tuyên truyền gắn với nắm bắt tình hình dư luận xã hội.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận kết quả đạt được trong công tác Tuyên giáo của Huyện ủy Phú Bình thời gian qua; đề nghị Huyện ủy Phú Bình tiếp tục quan tâm nắm sát tình hình dư luận xã hội; từ đó, đề xuất, tham mưu cho cấp ủy các cấp xử lý kịp thời, tránh để xảy ra điểm nóng, đặc biệt trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng./.