Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào 12 nội dung phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng
Hội nghị BTV Tỉnh ủy lần thứ 36, khoá XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận các nội dung trong báo cáo tiến độ triển khai các dự án sử dụng vốn đầu tư trong và ngoài ngân sách Nhà nước, kết quả thực hiện chương trình chuyển đổi số theo Nghị quyết 01 của BCH Đảng bộ tỉnh, tiến độ triển khai thực hiện Kết luận của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản của tỉnh giai đoạn từ 1/1/2010 đến 31/12/2018 và một số nội dung quan trọng khác.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn thiện văn bản, tiếp tục trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến đối với 03 nội dung về kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Tiến độ triển khai các dự án sử dụng vốn đầu tư trong và ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đối với các nội dung khác, các cơ quan tham mưu, đề xuất tiếp thu ý kiến tại hội nghị, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện văn bản tiếp tục trình cấp có thẩm quyền và tiến hành các bước tiếp theo quy định.