Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình - đã psts 2.8
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Kinh tế - Ngân sách thực hiện thẩm tra đối với 8 nội dung chủ trì và 7 nội dung phối hợp đối với các báo cáo, tờ trình gồm: thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021; dự thảo nghị quyết về việc kéo dài thời gian bố trí vốn đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương; thông qua Đồ án quy hoạch, nội dung nhiệm vụ quy hoạch phân khu và báo cáo tiền khả thi một số dự án trên địa bàn tỉnh… sẽ được UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh.

Một số đại biểu đề nghị các cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh cần nêu cụ thể hơn một số quy định trong dự thảo nghị quyết; làm rõ giải pháp chống thất thu ngân sách; xử lý nợ đọng thuế; tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn và căn cứ pháp lý đối với một số nội dung trình HĐND tỉnh xem xét thông qua…

Trên cơ sở các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan đã giải trình, làm rõ một số nội dung theo yêu cầu. Những ý kiến chưa giải trình, làm rõ tại hội nghị, UBND tỉnh sẽ trả lời bằng văn bản và gửi đến các đại biểu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến, đóng góp của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện báo cáo thẩm tra của Ban trình tại Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định./.