Bàn giải pháp hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất
Hội nghị nghe báo cáo về tình hình thực hiện và giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất.

Năm 2022, ngành Thuế Thái Nguyên được Bộ Tài chính giao thu tiền sử dụng đất là 2.500 tỷ; HĐND, UBND tỉnh giao 4.660 tỷ. Các huyện, thành phố dự kiến phấn đấu thu đạt 8.518 tỷ đồng. Lũy kế tính đến hết tháng 7, tổng thu tiền sử dụng đất toàn tỉnh đạt hơn 2.100 tỷ đồng. Như vậy, số còn phải thu 5 tháng cuối năm là hơn 6.300 tỷ đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương cần chủ động phối hợp với các sở, ngành để sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục; giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và đơn vị tư vấn làm việc với địa phương có số thu lớn đển kịp thời hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Đảm bảo thông tin, báo cáo UBND tỉnh nắm tình hình và có chỉ đạo, đôn đốc với quyết tâm phấn đấu hoàn thành số thu tiền sử dụng đất năm 2022 đã đề ra.