Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên triển khai nhiệm vụ năm 2022
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên phát biểu

Trong năm 2021, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã tập trung đẩy mạnh đồng bộ các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chú trọng công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và các địa phương; kịp thời định hướng dư luận, xử lý những vấn đề nảy sinh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐNĐ Tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp, vào cuộc của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong thực hiện các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2021. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, thành viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp cần tiếp tục phối hợp, vào cuộc tích cực, nâng cao hơn nữa tính chủ động, thống nhất, đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là đối với các cơ quan thông tấn báo chí; các lực lượng vũ trang phối hợp tích cực trong việc phát hiện kịp thời và xử lý những vi phạm; làm tốt công tác dân tộc tôn giáo trên địa bàn…