Ban chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên triển khai nhiệm vụ công tác quý IV
Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022.

Trong quý III, Ban chỉ đạo 35 của tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của địa phương. Công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân được quan tâm, kịp thời định hướng, xử lý những vấn đề nảy sinh, bức xúc ngay từ ban đầu.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên đề nghị trong thời gian tới các thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35, các văn bản chỉ đạo của tỉnh về hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng thông tin kịp thời đối với các vấn đề quan trọng của đất nước, của tỉnh. Các đơn vị chức năng thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình, rà soát xử lý, đấu tranh với các tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật, xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo.