Ban chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên triển khai nhiệm vụ công tác quý III
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Trong quý II, Ban chỉ đạo 35 của tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII; Kỳ họp Quốc hội khóa XV; Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, việc triển khai các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của địa phương. Công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân được quan tâm, kịp thời định hướng, xử lý những vấn đề nảy sinh, bức xúc ngay từ ban đầu. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi làm rõ những kết quả, hạn chế, tồn tại, đồng thời đề xuất một số nội dung nhằm tăng cường việc đấu tranh với các thông tin sai sự thật, chống phá Đảng, Nhà nước, ngăn chặn, xử lý các hoạt động của tổ chức bất hợp pháp.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên tiếp tục nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khẳng định đây là công việc khó, đòi hỏi phải có sự kiên trì, bền bỉ, thường xuyên, lâu dài của các cấp, các ngành mà cụ thể là Ban chỉ đạo, thành viên Ban chỉ đạo 35 các cấp. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân, chủ động tuyên truyền, làm cho người dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ động nhận diện cảnh giác trước thông tin xấu độc, thù địch; tập trung tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước; tăng cường công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo, xử lý và giải quyết những vấn đề từ sớm, từ xa, từ cơ sở; tiếp tục phát huy vai trò, sức mạnh của cơ quan báo chí trong việc tuyên tuyền, đấu tranh, nhận diện phản bác thông tin xấu độc, thù địch, lan tỏa những điều tốt đẹp trong đời sống xã hội./.