93 mùa xuân có Đảng
93 mùa xuân có Đảng

Đối với ông Dương Đức Thanh, người đảng viên lão thành năm nay đã 76 năm tuổi Đảng, Đảng luôn là điểm tựa niềm tin, là động lực để ông có thể vượt qua mọi gian nan, thử thách, vững vàng trên con đường bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng.

Ông Dương Đức Thanh - Đảng viên lão thành 76 năm tuổi Đảng, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên cho biết: "Trước khi vào Đảng đã thề rằng trung thành với Đảng, với Tổ quốc tới hơi thở cuối cùng. Lời thề ấy tôi luôn khắc ghi cho nên dù khó khăn gian khổ như nào cũng phải vượt qua."

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào mùa xuân và đã mang đến cho dân tộc Việt Nam những mùa xuân bất tận. Đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay là do trong suốt chặn đường lãnh đạo cách mạng 93 năm qua, Đảng ta luôn kiên định con đường độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi đảng viên của Đảng đều luôn tâm niệm về trách nhiệm, nghĩa vụ để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ông Bùi Đức Mạn, Phường Bãi Bông, TP Phổ Yên, Thái Nguyên cho biết: "Bản thân tôi xin hứa thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, tiếp tục giữ vững niềm tin với Đảng."

Mừng Đảng Cộng sản quang vinh, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cùng với đồng bào cả nước càng quyết tâm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự lực tự cường, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển trong mỗi cá nhân để kết tinh thành sức mạnh vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục vững bước trên con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội.