9 sở có chỉ số hài lòng năm 2022 đạt trên 90%
9 sở có chỉ số hài lòng năm 2022 đạt trên 90%.

Gồm các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và đầu tư; Giao thông vận tải; Tư pháp; Công thương; Thông tin và Truyền thông; Y tế; Công an tỉnh. Đạt dưới 90% gồm các sở: Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kết quả đo lường năm 2022 còn có 4 sở có kết quả dưới 90% hài lòng. Do vậy, trong năm 2023 và các năm tiếp theo, các sở, ngành cần hết sức nỗ lực thực hiện các biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân về sự phục vụ hành chính trong lĩnh vực được giao, đảm bảo đạt mục tiêu Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 đã đề ra.