8 tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học

Trong năm 2022, Hội Khuyến học 8 tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Phong trào thi đua học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập được đẩy mạnh, gắn với các phong trào của địa phương. Bên cạnh việc tham luận về một số nội dung như: xây dựng phát triển Quỹ Khuyến học; phát triển tổ chức hội viên; xây dựng mô hình công dân học tập, triển khai các mô hình học tập gắn với chuyển đổi số. Các đại biểu đã đóng góp và thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của cụm thi đua.