129 sản phẩm được chứng nhận tiêu chuẩn OCOP
Một số sản phẩm OCOP của tỉnh Thái Nguyên.

Tính đến nay, Thái Nguyên đã có 129 sản phẩm được chứng nhận tiêu chuẩn OCOP, trong đó có 54 sản phẩm đạt 3 sao, 73 sản phẩm đạt 4 sao và 2 sản phẩm đạt 5 sao. Qua đó, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn; nâng cao thu nhập cho người dân; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, phát triển các sản phẩm có chất lượng theo đúng quy chuẩn, tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.