121 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị
121 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Trong giai đoạn 2018-2023, ngành nông nghiệp tỉnh đã phối hợp với hội nông dân các cấp và các địa phương triển khai trình diễn 363 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; 121 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Các mô hình trình diễn tập trung vào chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa, chè; sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; mô hình, dự án về chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, xử lý môi trường trong chăn nuôi; các mô hình, dự án phát triển kinh tế lâm nghiệp, quản lý rừng bền vững.../.