117 ha lúa được chứng nhận Vietgap
Toàn tỉnh hiện có 117 ha lúa được cấp chứng nhận sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP.

Để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế, thời gian qua, tỉnh đã tăng cường chuyển dịch cơ cấu giống lúa theo hướng tăng diện tích gieo cấy các giống lúa có năng suất, chất lượng cao, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác lúa. Đồng thời, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất lúa theo hướng tăng giá trị sản phẩm, hiệu quả sản xuất. Đặc biệt, tỉnh đã phát triển một số vùng sản xuất lúa đặc sản theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh, có thương hiệu sản phẩm, với tổng diện tích đạt khoảng 2.720 ha. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung.