RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 22/04/2018 17:33 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Xây dựng “thế trận lòng dân”-Nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân thời kỳ mới

14:57 | 16/05/2017

Trong 2 ngày 15 và 16-5, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học Xây dựng “thế trận lòng dân” - Nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân thời kỳ mới”. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương và nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; nguyên Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị và các Tổng cục; các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, tướng lĩnh, sĩ quan, nhà khoa học trong quân đội, khu vực phía Bắc.

xay du ng the tra n lo ng dan ne n ta ng vu ng cha c xay du ng ne n quo c pho ng toa n dan tho i ky mo i

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, phân tích làm rõ quan điểm mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về “lòng dân”, “thế trận lòng dân”, xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân thời kỳ mới; những vấn đề đặt ra đối với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và hệ thống chính trị nước ta hiện nay về xây dựng “thế trận lòng dân”; đề xuất các yêu cầu, giải pháp để thực hiện hiệu quả quan điểm của Đảng về xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân thời kỳ mới...

Hội thảo được tổ chức trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức thi đua đẩy mạnh học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lý luận và thực tiễn cao, góp phần đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

Theo Xuân Dân/QĐND