RSS Youtube Facebook

Thứ tư 19/12/2018 12:41 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Tăng cường bảo mật, an toàn thông tin và công tác quản lý nhà nước về cơ yếu

16:00 | 05/01/2018

Ngày 5-1, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 của Ngành Cơ yếu Việt Nam.

Năm 2017, Ban Cơ yếu Chính phủ và Ngành cơ yếu Việt Nam đã triển khai nhiều nội dung quan trọng; được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Ngành Cơ yếu, các hoạt động của Ban Cơ yếu Chính phủ và Ngành Cơ yếu tiếp tục ổn định, phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Kịp thời tham gia ý kiến đối với các chương trình, đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin; thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tăng cường quản lý nhà nước về cơ yếu; bảo đảm phục vụ tốt yêu cầu bảo mật và an toàn thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

tang cuong bao mat an toan thong tin va cong tac quan ly nha nuoc ve co yeu

Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ trao cờ của Bộ Quốc phòng tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Hệ thống tổ chức và hệ thống kỹ thuật mật mã trong toàn ngành được củng cố, phát triển; nhiều loại sản phẩm mật mã được nghiên cứu hoàn thiện, sản xuất, cung cấp và sử dụng hiệu quả trong thực tế. Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung “Quy hoạch tổng thể phát triển Ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”...

Hội nghị đã thống nhất các nhiệm vụ chủ yếu Ban Cơ yếu Chính phủ và Ngành Cơ yếu Việt Nam cần triển khai trong năm 2018, gồm: Tiếp tục chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách trong lĩnh vực bảo mật, an toàn thông tin, đặc biệt là hoạt động cơ yếu. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về cơ yếu đối với các bộ, ngành, địa phương; củng cố, phát triển các mạng liên lạc cơ yếu, bảo đảm tuyệt đối bí mật thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước và các LLVT trong mọi tình huống. Đẩy mạnh triển khai hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng, hệ thống giám sát an toàn thông tin trên mạng công nghệ thông tin trọng yếu của các cơ quan Đảng, Nhà nước và thực hiện quản lý về mật mã dân sự.

Theo Quân đội nhân dân