RSS Youtube Facebook

Thứ tư 08/07/2020 18:16 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Khai mạc hội nghị cán bộ chủ chốt Tỉnh Thái Nguyên

10:22 | 24/03/2009

Ngày 24 – 3 , Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành TƯ Đảng lần thứ 9 khóa X. Đồng chí Nguyễn Văn Vượng – Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

>Bế mạc hội nghị cán bộ chủ chốt Tỉnh Thái Nguyên

Khai mạc hội nghị cán bộ chủ chốt Tỉnh Thái Nguyên nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành TƯ Đảng lần thứ 9 khóa X.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Kim – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị trên địa bàn tỉnh và cán bộ chủ chốt các huyện , thành phố , thị xã.

Từ ngày 5 đến 13/01/2009 Ban chấp hành TƯ Đảng đã tổ chức hội nghị lần thứ 9 kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ 2006 – 2008, kiểm điểm 2 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 3 khóa 10 về phòng chống tham nhũng, lãng phí; 10 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 3 khóa 8 về chiến lược cán bộ và bàn, quyết định 1 số vấn đề quan trọng khác.


Trong gần 3 năm qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng một cách đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực, chính trị - xã hội ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, cơ bản ổn định kinh tế vĩ mô, lĩnh vực an sinh xã hội được chăm lo nhiều hơn. Tuy nhiên, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng đang được thực hiện trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng và phức tạp, khó lường, nhất là cuộc khủng hoảng tài chính ở một số nền kinh tế dẫn đến sự suy giảm kinh tế thế giới.


Hội nghị TƯ 9 khóa X trên cơ sở đánh giá, phân tích khó khăn, ưu khuyết điểm thời gian qua đồng thời nắm bắt, phân tích sát hợp diễn biến tình hình thế giới và trong nước, đề ra những giải pháp trong thời gian tới, do đó có ý nghĩa rất quan trọng.


Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã nhận định: “Những nội dung thảo luận trong hội nghị TƯ 9 khóa X sẽ trực tiếp góp phần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng về mọi mặt, trước hết là năng lực nắm quy luật và vận dụng quy luật vào hoạt động thực tiễn để tạo ra bước phát triển mới cho sự nghiệp cách mạng. Việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ những nội dung thảo luận, những bài học rút ra được từ thực tiễn vừa qua không chỉ có ý nghĩa đối với nửa nhiệm kỳ còn lại mà còn thiết thực góp phần định hướng cho chặng đường đổi mới và phát triển của đất nước trong giai đoạn tiếp theo ”.


Trong ngày 24 – 3 Hội nghị được nghe các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu nội dung cơ bản Nghi quyết TƯ 9 khóa X; Hướng dẫn triển khai nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết và các văn bản kết luận của TƯ; Kết luận Hội nghị TƯ 9 khóa X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020.

Với những nội dung cơ bản của kết luận Hội nghị TƯ 9 khóa 10 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020, trực tiếp truyền đạt nội dung này tại Hội nghị chiều ngày 24 – 3, đồng chí Nguyễn Văn Vượng bí thư Tỉnh ủy đã phân tích rõ những ưu điểm cũng như những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức cán bộ thời gian qua.


Bên cạnh những kết quả cơ bản đạt được trong thời gian qua như công tác tổ chức cán bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thể chế hóa nhiều chủ trương, chính sách, thực hiện dân chủ công khai, mở rộng hơn, quy trình chặt chẽ hơn, đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo, phát huy trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể xã hội, thì vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế. Đó là tình trạng một số cán bộ bỏ khu vực nhà nước ra ngoài, trình độ năng lực tin học, ngoại ngữ chưa đáp ứng yêu cầu, cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược, người đứng đầu các địa phương lớn tuổi, công tác đánh giá cán bộ còn yếu …


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã phân tích sâu sắc những bất cập, tồn tại trong công tác cán bộ theo đánh giá của TƯ cũng như liên hệ tình hình cụ thể tại Thái Nguyên về những tồn tại cần khắc phục.


Trên cơ sở phân tích những ưu điểm cũng như hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân và quan điểm về công tác cán bộ, trong thời gian tới theo Nghị quyết TƯ 9 khóa X công tác tổ chức cán bộ tập trung thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Hoàn thiện, ban hành và thực hiện tốt các cơ chế chính sách về công tác cán bộ; Nghiên cứu, xây dựng và thực hiện một số Đề án về công tác tổ chức cán bộ đồng thời nghiên cứu và xây dựng mới 1 số đề án thực hiện trong công tác tổ chức cán bộ.


Ngày 25 – 3 Hội nghị tiếp tục diễn ra với nội dung giới thiệu kết quả 2 năm thực hiện NQ TƯ 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, báo cáo bổ sung một số nội dung vào Nghị quyết Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ BCH Đảng bộ tỉnh khóa 17, thảo luận và bế mạc hội nghị .


Văn Đồng