RSS Youtube Facebook

Thứ năm 21/02/2019 09:10 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần

15:22 | 30/09/2017

Chỉ thị về tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; tổ chức kiểm tra, đánh giá và xây dựng phương án đảm bảo an toàn chống lũ cho các cống dưới đê trên địa bàn tỉnh; chấn chỉnh tình trạng lạm thu các khoản thu không đúng quy định… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần.

Tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 26/9, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND, yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp sử dụng tiết kiệm năng lượng. Cụ thể như sau:

Đối với các cơ quan, công sở: Xây dựng và ban hành quy định về sử dụng điện, thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan theo quy định hiện hành; phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ nhân viên phải thực hiện tiết kiệm điện; đôn đốc, rà soát thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và quy định hiện hành về tiết kiệm điện; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Đối với việc chiếu sáng công cộng: Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trong chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng bằng đèn tiết kiệm điện; triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng; thực hiện tự động hóa các tuyến chiếu sáng công cộng xây mới.

Đối với các hộ dùng điện sinh hoạt và cơ sở kinh doanh dịch vụ: Khuyến khích sử dụng các loại thiết bị điện có hiệu suất cao và được dán nhãn năng lượng; khuyến khích sử dụng các giải pháp tiết kiệm điện. Các cơ sở dịch vụ, thương mại nhà hàng, khách sạn… tuân thủ nghiêm các quy định tại địa phương về chiếu sáng tiết kiệm điện.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất: Xây dựng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo sử dụng đúng công suất điện và biểu đồ phụ tải đã ký trong hợp đồng mua bán điện. Tăng cường sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao, khuyến khích sử dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo như: Năng lượng gió, năng lượng mặt trời…

Thực hiện các biện pháp giảm thời gian tiếp cận điện năng theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 25/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4147/UBND-CNN, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ các văn bản hiện hành, nghiên cứu triển khai cơ chế một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước với Công ty Điện lực Thái Nguyên để phối hợp, rút gắn thời gian thực hiện các thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng, bảo đảm đáp ứng mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ; tham mưu, báo cáo UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Tháo gỡ khó khăn cho các Hợp tác xã dịch vụ điện trên địa bàn tỉnh

Ngày 29/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4332/UBND-CNN, có ý kiến như sau:

UBND các huyện, thành phố, thị xã và UBND các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước: Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên.

Công ty Điện lực Thái Nguyên và Điện lực các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch, bố trí vốn cải tạo, nâng cấp lưới điện, có thêm trạm biến áp thuộc các xã tham gia dự án RE II và RE II mở rộng để giảm bán kính cấp điện và tỷ lệ tổn thất điện năng. Các Hợp tác xã dịch vụ điện thuộc Dự án REII và REII mở rộng đã được UBND tỉnh có quyết định giao vốn, cần chủ động xây dựng kế hoạch hoàn trả vốn định kỳ theo hợp đồng đã ký kết; tiếp tục huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư cải tạo lưới điện, nâng cao chất lượng phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.

Sở Công Thương, Ban Quản lý Dự án Năng lượng nông thôn II, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần tăng cường công tác thông tin, phổ biến các cơ chế, chính sách pháp luật mới trong lĩnh vực điện năng, tập huấn nâng cao năng lực quản trị, nghiệp vụ cho các Hợp tác xã dịch vụ điện.

Tổ chức kiểm tra, đánh giá và xây dựng phương án đảm bảo an toàn chống lũ cho các cống dưới đê trên địa bàn tỉnh

Ngày 27/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4264/UBND-CNN

Thực hiện Văn bản số 7921/BNN-PCTT ngày 21/9/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc khẩn trương tổ chức kiểm tra, đánh giá và xây dựng phương án đảm bảo an toàn chống lũ cho các cống dưới đê, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá và xây dựng phương án đảm bảo an toàn chống lũ cho các cống dưới đê trên địa bàn tỉnh theo đúng chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản trên, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Chấn chỉnh tình trạng lạm thu các khoản thu không đúng quy định

Ngày 27/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4285/UBND-KGVX, có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018.

2. Triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu, thu các khoản thu không đúng quy định đến từng cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng lạm thu, thu - chi không đúng mục đích, không đúng quy định.

4. UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động cân đối, bố trí đủ nguồn lực cho giáo dục của địa phương theo quy định; khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất, đảm bảo cho tất cả học sinh được đi học đầy đủ.

5. Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp về cơ chế, chính sách để khắc phục tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục.

Thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2017

Ngày 26/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4250/UBND-NC, yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nội dung công tác trọng tâm như sau:

Tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc Kết luận của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2017. Tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; Chương trình hành động của Tỉnh ủy Thái Nguyên; Kế hoạch của UBND tỉnh về phòng, chống tội phạm.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tội phạm, phối hợp thực hiện các chương trình, nghị quyết liên tịch, quy chế về an ninh trật tự với các trường học, gắn với cuộc vân động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên các lĩnh vực, kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý học sinh, sinh viên, quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an toàn các sự kiện văn hóa, chính trị diễn ra trên địa bàn. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, phòng, chống tội phạm. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông.

Tình hình sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

Ngày 29/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4325/UBND-CNN

Thực hiện Công văn số 10092/VPCP-V.I ngày 22/9/2017 của Văn phòng Chính phủ vềtình hình sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành, thị chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường quản lý, giám sát các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

Ngày 25/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4145/UBND-KGVX, giao Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Khuyến học tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 4148/BGDĐT-GDTX và tình hình thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai, đôn đốc tổ chức thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Tuần lễ và các hoạt động diễn ra trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 trênđịa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, nhân rộng các tấm gương tự học, học tập suốt đời

Báo cáo số liệu hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều mới có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh

Ngày 27/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4266/UBND-QHXD, UBND tỉnh có ý kiến như sau: Giao UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND cấp xã tổ chức rà soát, tổng hợp số liệu hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều mới có khó khăn về nhà ở theo quy định tại Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20/10/2017. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã trong quá trình rà soát, lập danh sách hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều mới nêu trên; đồng thời thẩm định danh sách các hộ, gửi Sở Xây dựng trước ngày 25/10/2017 để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng theo quy định. Giao Sở Xây dựng (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh) chủ trì, đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện; đồng thời tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng trước ngày 28/10/2017.

Giải quyết sụt lún đất, nứt nhà, tại xã Cây Thị , huyện Đồng Hỷ và xóm Cao Sơn 3, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương

Ngày 25/9, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản: 4234/UBND-CNN, 4143/UBND-CNN.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công Thương, UBND huyện Phú Lương và các cơ quan liên quan tổ chức kiểmtra thực tế, xác định nguyên nhân nhân gây nứt đất và sụt lún tại xóm Cao Sơn 3, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương và đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn cho cuộc sống sinh hoạt của nhân dân.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND huyện Đồng Hỷ, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên khẩn trương tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ an toàn kết cầu nhà ở của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Cốt và hộ gia đình ông Trần Xuân Đấu, xóm Hòa Bình, xã Cây Thị để làm cơ sở di dời khi nơi ở không đảm bảo an toàn. UBND huyện Đồng Hỷ tiến hành di dời, bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nơi ở không đảm bảo an toàn do sụt lún đất, nứt nhà; chủ trì, cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan làm việc với Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, thống nhất nguồn kinh phí để bồi thường, hỗ trợ di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, nơi ở không đảm bảo an toàn.

Theo thainguyen.gov.vn

10 Sự kiện tiêu biểu năm 2018