RSS Youtube Facebook

Thứ hai 06/07/2020 06:54 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Điểm sự kiện tuần từ ngày 21/10 đến ngày 27/10/2019

21:46 | 27/10/2019

Từ ngày 21/10 đến ngày 27/10/2019, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Để giúp Quý độc giả tiện theo dõi, chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đó.

* HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ 2 để thực hiện quy trình công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

diem su kien tuan tu ngay 2110 den ngay 27102019
Toàn cảnh Kỳ họp

Tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, BCH Trung ương Đảng khóa XII và nội dung Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đang diễn ra. Đồng thời tóm tắt kết quả thực hiện các chỉ tiêu về nhiệm vụ chính trị của năm 2019 tính đến nay. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh về công tác cán bộ, coi đây là việc làm thường xuyên của mỗi cấp ủy Đảng, chính quyền; việc thực hiện phải chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, hợp với ý Đảng, lòng dân. Chính vì vậy để thực hiện quy trình công tác cán bộ tại kỳ họp lần này, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã cân nhắc kỹ lưỡng trong việc rà soát, lựa chọn; dân chủ trong bàn bạc; thống nhất cao về quan điểm và chủ trương và thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định theo thẩm quyền. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, bầu bổ sung kiện toàn các chức danh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh trong tình hình mới.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Văn Thọ do được phân công nhiệm vụ mới; miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nhữ Văn Tâm, do nghỉ hưu theo quy định.

Các đại biểu cũng tiến hành quy trình bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên, đạt 95,77% so với tổng số đại biểu HĐND tỉnh. Thực hiện quy trình miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Thái Cương, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Bùi Thanh Hải, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh do nhận nhiệm vụ mới. Và thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Bá Chính, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ông Phạm Duy Hùng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Các kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đều đạt số phiếu cao.

* Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu đảng Bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Phiên họp lần thứ hai để góp ý kiến vào Dự thảo đề cương chi tiết Báo cáo chính trị.

diem su kien tuan tu ngay 2110 den ngay 27102019
Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: BTN)

Tại Phiên họp, tổ biên tập đã thông qua Dự thảo đề cương chi tiết Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng Bộ tỉnh khoá XX. Theo đó, trong báo cáo chính trị cùng với Chủ đề Đại hội và xác định các khâu đột phá, báo cáo được kết cấu thành 2 phần. Phần thứ nhất sẽ đánh giá tổng quát 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng Bộ tỉnh lần thứ XIX. Phần thứ hai là mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2025.

Kết luận Phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban văn kiện đề nghị các thành viên Tiểu ban, tổ biên tập tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý của các đại biểu. Chủ động nghiên cứu, đề xuất ý kiến nhằm hoàn thiện các nội dung trong báo cáo đảm bảo tính khái quát, nêu bật được những mục tiêu lớn cần thực hiện trong thời gian tới. Chủ đề của Đại hội phải ngắn gọn, đủ thành tố, hạn chế từ trùng lặp, gắn chặt giữa lý luận và thực tiễn. Việc xây dựng các nội dung trong báo cáo phải bám sát các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và tình hình thực tiễn để tổng kết, xây dựng báo cáo có chất lượng, có tính khái quát cao, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, các thành viên Tiểu ban, Tổ biên tập, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và lĩnh vực công tác, quán triệt sâu sắc chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, bám sát tình hình thực tiễn tại địa phương để tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng báo cáo chính trị bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

* Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguên, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận" cấp tỉnh và đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã đồng chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận” tỉnh Thái Nguyên.

diem su kien tuan tu ngay 2110 den ngay 27102019
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đã quán triệt một số văn bản do Ban Chỉ đạo “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận” cấp tỉnh ban hành, như: Kế hoạch số 112 ngày 15/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Hướng dẫn số 02 ngày 8/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo,...và nghe báo cáo việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02 trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về việc lựa chọn những vấn đề cần tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận đối với cấp tỉnh; thời gian tổ chức tổng kết; việc xem xét, quyết định những vấn đề cần tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận của các địa phương, đơn vị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận cấp tỉnh nhấn mạnh: Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận là nhiệm vụ thường xuyên, vì vậy cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ngành, đơn vị tiếp tục tuyên truyền quán triệt ý nghĩa, nội dung của công tác này, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó tham mưu, đề xuất bổ sung với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh những vấn đề tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với địa phương, đơn vị; đồng thời chủ động lựa chọn các vấn đề để tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận ở cấp mình, tổng hợp, báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 30/12/2019.

* Dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng ban Chỉ đạo, Hội nghị bàn các giải pháp tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm đã được tổ chức.

Tại Hội nghị các thành viên Ban Chỉ đạo đã đề xuất nhiều giải pháp để đảm bảo nguồn thu ngân sách của những tháng cuối năm đạt trên 3.900 tỷ đồng, hoàn thành kết hoạch năm. Trong đó, nhiều giải pháp được chú trọng như đôn đốc thu nợ thuế, tăng cường công tác quản lý của các địa phương. Hội nghị cũng thông qua kế hoạch làm việc của Ban Chỉ đạo với một số doanh nghiệp trên địa bàn nhằm nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và động viên các doanh nghiệp nộp thuế tại tỉnh khi hoạt động trên dịa bàn như công ty Samsung Electronic Việt Nam Thái Nguyên, công ty khai thác chế biến khoảng sản Núi Pháo, công ty Xăng dầu Bắc Thái, công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các cơ quan chuyên môn rà soát lại số nợ đọng để có giải pháp cụ thể, giao cục Thuế tham mưu để Thường trực Ban Chỉ đạo làm việc với 1 số đơn vị địa phương; Cấp ủy chính quyền các địa phương tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn quyết tâm đạt và vượt chỉ tiên kế hoạch giao; Các cấp các ngành tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc với các dự án trên địa bàn, bên cạnh đó tăng cường công tác thanh kiểm tra nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, tuân thủ chính sách pháp luật về thuế.

* Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác rà soát lại số liệu quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện rà soát lại số liệu 3 loại rừng tỉnh Thái Nguyên làm cơ sở báo cáo và đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa vào quy hoạch quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận nhiều nội dung về quy trình rà soát đảm bảo hiệu quả, chính xác; cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các nghành, địa phương rà soát lại số liệu rừng đặc dụng ít sung yếu sang rừng sản xuất; cần xác định lý do chênh lệch giữa quy hoạch rừng với quy hoạch sử dụng đất,…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành, địa phương và các thành viên tổ công tác cần thực nghiêm túc kế hoạch được phân công, đảm bảo chính xác, hiệu quả. Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì thống nhất các nội dung về số liệu, tiêu chí sử dụng đất 3 loại rừng với sở Tài nguyên môi trường để quá trình thực hiện rà soát có hiệu quả. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với các Cục, Vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có hướng dẫn cụ thể từ đó yêu cầu tiêu chí cứng đối với từng địa phương. Chi cục Kiểm lâm lập dự toán kinh thực hiện. Các địa phương khẩn trương thành lập tổ công tác chủ động rà soát lại quy hoạch sử dụng đất và rà soát lại số liệu quy hoạch 3 loại rừng của địa phương làm cơ sở báo cáo và thống nhất với Tổ công tác của UBND tỉnh./.

Cẩm Vân tổng hợp