RSS Youtube Facebook

Thứ tư 19/12/2018 12:43 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Đảng ủy Học viện Quốc phòng tổ chức Hội nghị phiên cuối năm

15:37 | 03/01/2018

Ngày 3-1, Đảng ủy Học viện Quốc phòng tổ chức Hội nghị phiên cuối năm 2017. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) dự và chỉ đạo.

Hội nghị đánh giá, năm 2017, Đảng ủy Học viện Quốc phòng đã quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, mệnh lệnh của trên, luôn đoàn kết thống nhất cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác; trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ mới, khắc phục khâu yếu, mặt yếu; phát huy tốt trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết năm 2017 Đảng ủy Học viện đã xác định, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, công tác xây dựng Đảng bộ và xây dựng Học viện có nhiều chuyển biến tích cực...

dang uy hoc vien quoc phong to chuc hoi nghi phien cuoi nam

Thượng tướng Lương Cường trao đổi trò chuyện với các đại biểu dự hội nghị.

Thay mặt Thường vụ QUTƯ, Thượng tướng Lương Cường chúc mừng những thành tích Học viện Quốc phòng đạt được trong năm qua. Đồng chí Chủ nhiệm TCCT đánh giá, Đảng ủy Học viện đã nắm chắc tình hình, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, QUTƯ, nhất là Nghị quyết về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017. Đảng uỷ Học viện đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội để lãnh đạo học viện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ trên các mặt công tác, góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, cán bộ cấp chiến lược, chiến dịch và nghiên cứu chiến lược của Quân đội; nghiên cứu, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, QUTƯ, Bộ Quốc phòng (BQP) hoạch định các chủ trương, đường lối về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

dang uy hoc vien quoc phong to chuc hoi nghi phien cuoi nam

Thượng tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thượng tướng Lương Cường nhấn mạnh: Năm 2017, Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhiều nội dung hoàn thành xuất sắc. Học viện đã chủ động và có nhiều cố gắng xây dựng, quản lý, điều hành kế hoạch hợp lý; điều chỉnh nội dung, chương trình huấn luyện - đào tạo toàn diện, thiết thực, tăng thời gian thảo luận, tập bài, diễn tập, luyện tập, tự nghiên cứu, tự học sát với từng đối tượng; đổi mới nội dung, phương pháp dạy- học theo hướng tích cực, phù hợp với xu thế giáo dục hiện đại; thường xuyên cập nhật sự phát triển mới của lý luận và thực tiễn về kinh tế - xã hội, quân sự, quốc phòng, an ninh, đối ngoại...; từng bước áp dụng thành tựu khoa học công nghệ, các đề tài nghiên cứu của học viện vào quá trình huấn luyện - đào tạo; gắn lý luận với thực tiễn, nâng tầm tư duy chiến dịch, chiến lược. Chất lượng dạy- học, nghiên cứu khoa học, phát triển khoa học nghệ thuật quân sự có nhiều tiến bộ. Đảng ủy Học viên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện; coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tích cực, chủ động thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Chủ động đấu tranh phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình ”, “tự diễn biến ”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ và các quan điểm sai trái trên mạng xã hội. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách, dân vận. Cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ học viện có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; phát huy tốt vai trò trong đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng của Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng và các nghị quyết, quy định của Trung ương, QUTƯ. Đảng uỷ học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉ đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ QUTƯ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm nguyên tắc, nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng; nội bộ đoàn kết thống nhất cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao... Kết quả lãnh đạo của Đảng ủy Học viện Quốc phòng đã góp phần quan trọng hiện thực hóa chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục- đào tạo của Đảng, Nhà nước, QUTƯ và BQP; góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội.

dang uy hoc vien quoc phong to chuc hoi nghi phien cuoi nam
Quang cảnh hội nghị.

Sau khi phân tích tình hình thế giới, khu vực, trong nước và yêu cầu về chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu, phát triển khoa học nghệ thuật quân sự trong tình hình mới, để hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, Thượng tướng Lương Cường yêu cầu Đảng ủy Học viện Quốc phòng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, QUTƯ, BQP về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng - an ninh vào giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học. Tiếp tục lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo theo Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI); Nghị quyết số 86 của QUTƯ về lãnh đạo công tác giáo dục - đào tạo trong tình hình mới; “Chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011 - 2020” và Đề án “Chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo ở Học viện Quốc phòng đến năm 2020”. Tích cực nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống giáo trình, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo cho phù hợp với từng đối tượng, theo hướng toàn diện, sát thực tế, thiết thực, hiệu quả, coi trọng thực hành, nêu vấn đề, định hướng nghiên cứu, phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học, chú trọng ứng dụng thành tựu Cuộc cách mạng 4.0 vào nghiên cứu, giảng dạy đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Chủ nhiệm TCCT nhấn mạnh: Đảng ủy Học viện Quốc phòng cần coi trọng lãnh đạo xây dựng Học viện vững mạnh về chính trị, nâng cao khả năng tự bảo vệ, chủ động, kiên quyết đấu tranh phòng, chống có hiệu quả “Diễn biến hòa bình”, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng Học viện thực sự tiên tiến, chính quy, mẫu mực, nâng cao uy tín, vị thế, xứng đáng là trung tâm huấn luyện -đào tạo, nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự hàng đầu của Quân đội và đất nước...

Theo Quân đội nhân dân