RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 09/08/2020 15:28 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY CỦA  ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN  
Theo Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên, “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên”

 
I. Ban Giám đốc: 1.  Nguyễn Thị Vũ Anh
- Giám đốc - Tổng biên tập;
- Bí thư Đảng ủy.
2. Nguyễn Nam Hải
- Phó Giám đốc nội dung;
- Phó Bí thư Đảng ủy;
- Phó Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Thái Nguyên.
- Thư ký Liên chi Hội Nhà báo PT-TH; 
3. Lê Hữu Nhân
- Phó Giám đốc kỹ thuật
- Chủ tịch công đoàn.
4. Lê Huy Hòa
- Phó Giám đốc nội dung
- Phó Thư ký Liên chi Hội Nhà báo PT-TH; 
II. Các phòng chuyên môn 10 phòng
1. Phòng Thời sự Trưởng phòng: 
2. Phòng Phát thanh Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hằng
3. Phòng Biên tập Trưởng phòng: Dương Văn Thế
4. Phòng Tiếng Dân tộc Trưởng phòng: Nông Văn Hoan
5. Phòng Thông tin điện tử và Đối ngoại Trưởng phòng: Phan Lê Tùng
6. Phòng Văn nghệ và Giải trí Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Trung
7. Phòng Kỹ thuật và Công Nghệ Trưởng phòng: Trần Văn Xuân
8. Phòng Dịch vụ và Quảng cáo Trưởng phòng: Nông Văn An
9. Phòng Tổ chức - Hành chính Trưởng phòng: Nông Thị Thu Thủy
10. Phòng Bạn nghe Đài và xem Truyền hình Trưởng phòng: Nông Văn Đồng