RSS Youtube Facebook

Thứ ba 26/05/2020 03:15 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Cho ý kiến vào dự thảo các báo cáo thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

09:03 | 24/04/2019

Ngày 23/4, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả của đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của tỉnh Thái Nguyên. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

cho y kie n va o du tha o ca c ba o ca o thu c hie n nghi quye t so 33 cu a ban cha p ha nh trung uong da ng kho a xi
Toàn cảnh hội nghị

Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của tỉnh Thái Nguyên. Các đại biểu đã cơ bản nhất trí với bố cục và các nội dung trong dự thảo các báo cáo. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã trao đổi đóng góp vào một số nội dung trong dự thảo các báo cáo. Đối với dự thảo báo cáo kết quả của đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 33, các đại biểu đề nghị bổ sung thêm một số nội dung trong phần đề xuất kiến nghị; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong kết quả thực hiện Nghị quyết tại các đảng bộ được kiểm tra. Đối với dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 cần có các bảng biểu phụ lục thống kê như: hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; các đơn vị, sở, ngành...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu vào dự thảo các báo cáo. Đồng chí đề nghị trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các đại biểu, các cơ quan chuyên môn của Ban Tuyên giáo tổng hợp đầy đủ các ý kiến sớm hoàn thiện các báo cáo. Đồng thời, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các địa phương và các cơ quan tuyên truyền tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng để thực hiện tốt Nghị quyết trong thời gian tới gắn với xây dựng và phát triển văn hóa, con người văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước./.

Đỗ Nhung