RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 31/05/2020 02:31 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Ban tuyên giáo tỉnh ủy hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo 35 cấp huyện và tương đương

17:06 | 17/09/2019

Ngày 17/9, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì Hội nghị triển khai hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo 35 cấp huyện và tương đương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai các văn bản của Trung ương, tỉnh về thành lập Ban chỉ đạo 35 đối với cấp huyện và tương đương. Các đại biểu cũng trao đổi làm rõ những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo, tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo, nhóm cộng tác viên… Việc thành lập Ban chỉ đạo 35, tổ thư ký giúp việc cấp huyện và tương đương hoàn thành trước ngày 20/9/2019.

Với việc kiện toàn, thành lập Ban chỉ đạo 35 từ tỉnh đến huyện và tương đương nhằm tăng cường vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn, chiêu bài chống phá ngày càng tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, bất mãn, cơ hội chính trị. Qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đỗ Nhung